wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 305/2018
Rodzaj dokumentu polityki, strategie, plany lub programy
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Podsumowanie na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2018 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie do przyjętego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Wschód" w Płocku
Zakres przedmiotowy dokumentu Dokument zawiera: uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, , informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, informacje w jakim zakresie została uwzględniona opinia PPIS oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, informacje w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski. informacje na temat propozycji dotyczących metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji dokumentu.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat Płock (miasto na prawach powiatu)
Gmina Płock
Sprawa
Znak sprawy WRM-III-ZP.6721.3.2016.DJ
Dokument wytworzył Prezydent Miasta Płocka
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Płocka
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Płock
Siedziba ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Telefon 024 367 15 55
E-mail bok8@ump.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2018-05-29
Uwagi W dniu 20 czerwca 2018 r. Podsumowanie zostało przekazane do Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Ponadto w dniu 29 maja 2018 r. zamieszczono ogłoszenie w prasie lokalnej , na tablicach i stronie internetowej urzędu o możliwości zapoznania się z dokumentem.
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 293/2018
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Marianna Janiszewska
Data wprowadzenia 2018-06-19 13:05:42