wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 34/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 9 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 kwietnia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek firmy: Renpro Sp. z o. o. z siedzibą ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Zespołu Paneli Fotowoltaicznych Nawrocko wraz z infrastrukturą techniczną na działce 218/6 obręb Nawrocko”. Informuje się, że akta ww. sprawy udostępnione są do wglądu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Myśliborzu - pokój 114 (parter), w godzinach pracy Urzędu, w celu wniesienia ewentualnych uwag.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat myśliborski
Gmina Myślibórz
Sprawa
Znak sprawy GKOŚ.6220.11.2021.DM
Dokument wytworzył Renpro Sp. zo.o., ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin
Data wpływu dokumentu 2021-04-16
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Myślibórz
Siedziba ul. Rynek im.Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz
Telefon 95 747 20 61
E-mail mysliborz@mysliborz.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-04-21
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 41/2021, 44/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Damian Matusiak
Data wprowadzenia 2021-04-21 13:48:00