wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 36/2021
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 maja 2021 r. zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą „WIERZBNICA II”, „WIERZBNICA III” o łącznej mocy do 2 MW na działce o nr ew. 133/3 (obręb 0025) w miejscowości Wierzbnica, Gmina Myślibórz”. Postanowienie w ww. sprawie zostało wydane z wniosku Izy Michałek z dnia 19 lutego 2021 r., działającej z pełnomocnictwa firmy: Elektrownia PV 81 Sp. z o. o. z siedzibą ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa. Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Myśliborza, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Jednocześnie organ informuje, że w dniu 5 maja 2021 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Informuje się, że akta ww. sprawy udostępnione są do wglądu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Myśliborzu - pokój 114 (parter) w godzinach pracy Urzędu.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat myśliborski
Gmina Myślibórz
Sprawa
Znak sprawy GKOŚ.6220.7.2021.DM
Dokument wytworzył Inspektor Damian Matusiak
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2021-05-05
Dokument zatwierdził Z up. Burmistrza Z-ca Naczelnika Wydziału GKOŚ Danuta Downarowicz
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Myślibórz
Siedziba ul. Rynek im.Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz
Telefon 95 747 20 61
E-mail mysliborz@mysliborz.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2021-05-07
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 31/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Damian Matusiak
Data wprowadzenia 2021-05-07 09:19:35