wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 37/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9, art. 38, art. 85 ust. 3 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), Burmistrz Myśliborza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 maja 2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 8/1 obręb Nawrocko”. Decyzja w ww. sprawie została wydana z wniosku firmy: ES3 Sp. z o. o. z siedzibą ul. Ekologiczna 4, 70-837 Szczecin z dnia 7 lipca 2020 r. Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Myśliborza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Informuje się, że z treścią ww. decyzji oraz z pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Myśliborzu – pokój 114 (parter), w godzinach pracy Urzędu.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat myśliborski
Gmina Myślibórz
Sprawa
Znak sprawy GKOŚ.6220.14.2020.DM
Dokument wytworzył Inspektor Damian Matusiak
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2021-05-10
Dokument zatwierdził Z up. Burmistrza Z-ca Naczelnika Wydziału GKOŚ Danuta Downarowicz
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Myślibórz
Siedziba ul. Rynek im.Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz
Telefon 95 747 20 61
E-mail mysliborz@mysliborz.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2021-05-10
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 28/2020, 37/2020, 45/2020, 13/2021, 33/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Damian Matusiak
Data wprowadzenia 2021-05-10 07:32:25