wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 81/2021
Rodzaj dokumentu strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
Zakres przedmiotowy dokumentu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy - ul. Towarowa - Składowa, ograniczonego od północy ul. Mikołaja Kopernika od wschodu granicą administracyjną miasta, od południa ul. Westerplatte, od zachodu ul. Towarową oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy GPA.6721.1.2021
Dokument wytworzył Prezydent Miasta Świdnicy
Data wpływu dokumentu 2021-07-02
Data wydania dokumentu 2021-07-02
Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Świdnicy
Data zatwierdzenia dokumentu 2021-07-02
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-07-12
Uwagi Wnioski mogą być wniesione w formie papierowej do Prezydenta Miasta Świdnicy na adres: Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58 -100 Świdnica lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: um@um.swidnica.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.08.2021 r.
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Monika Witkowska
Data wprowadzenia 2021-07-12 11:50:08