wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 126/2022
Rodzaj dokumentu strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
Zakres przedmiotowy dokumentu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy mieszkaniowej „Zawiszów I” w Świdnicy. Ponadto zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy GPA.6721.1.2022
Dokument wytworzył Prezydent Miasta Świdnicy
Data wpływu dokumentu 2022-10-25
Data wydania dokumentu 2022-10-25
Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Świdnicy
Data zatwierdzenia dokumentu 2022-10-25
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2022-11-04
Uwagi Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski mogą być wniesione w formie papierowej do Prezydenta Miasta Świdnicy na adres: Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58 -100 Świdnica lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@um.swidnica.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2022 roku.
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Monika Witkowska
Data wprowadzenia 2022-11-04 09:17:22