wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 1/2022
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu wniosek, złożony przez „FERMAPOL” Zalesie Sp. z o.o., Zalesie, 46-146 Domaszowice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Zakres przedmiotowy dokumentu „Rozbudowa fermy trzody chlewnej FERMAPOL Zalesie Sp. z. o. o., Zalesie, 46-146 Domaszowice, polegająca na budowie budynku warchlakarni o obsadzie 4466 stanowisk (185,02 DJP), na działce 9/8 obręb Domaszowice. Mając na uwadze, że planowana działalność zgodnie z §2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Domaszowice, zaś organami biorącymi udział w ocenie odziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat namysłowski
Gmina Domaszowice
Sprawa
Znak sprawy RI.6220.3.2022
Dokument wytworzył Emilia Fras
Data wpływu dokumentu 30.06.2022
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gminy Domaszowice
Siedziba ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice
Telefon 077 410 82 85
E-mail ug@domaszowice.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2023-05-23
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Marcin Korecki
Data wprowadzenia 2023-05-23 15:17:46