wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 85/2024
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Umorzenie Gminie Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2 42-674 Zbrosławice, w całości należność w kwocie 67.295,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych zero groszy) z tytułu opłaty ustalonej w decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 12.07.2019 r. znak OŚR.613.47.2019 udzielającej Gminie Zbrosławice zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o numerze ewid. 97 obręb Miedary stanowiącej własność Gminy Zbrosławice - w związku z wykonaniem nasadzeń zastępczych drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu Usunięcie drzew
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Zbrosławice
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.31.2024
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2024-02-19
Data wydania dokumentu 2024-03-19
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2024-03-20
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2024-03-20 09:12:48